User menu

Status prawny religii w budowaniu Europy ponadpanstwowej. Od traktatu Amsterdamskiego do projektu konstytucji europejskiej

Bibliographic reference Christians, Louis-Léon. Status prawny religii w budowaniu Europy ponadpanstwowej. Od traktatu Amsterdamskiego do projektu konstytucji europejskiej. In: Sitarz, Miroslaw (ed.), Ecclesia et Status, PU Lublin  : Lublin 2005, p. 25-51
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/69488