User menu

Contribution of delayed autonomous selfing to reproductive success in Kosteletzkya virginica

Bibliographic reference Ruan, Chengjiang ; Zhou, Lijun ; Zeng, Fangyu ; Han, Ruiming ; Qin, Qei ; et. al. Contribution of delayed autonomous selfing to reproductive success in Kosteletzkya virginica. In: Belgian Journal of Botany, Vol. 141, no. 1, p. 3-13 (2008)
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/36366