User menu

Benn-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung - 2

Bibliographic reference Büssgen, Antje. Benn-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung - 2. In: Art. de manuel: Denkfiguren und Motive : Anthropologie, Éd. Par Friederike Reents et Christian Hanna  : Stuttgart ; Weimar 2015, p. 314-315
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/185950