User menu

Benn-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung - 4

Bibliographic reference Büssgen, Antje. Benn-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung - 4. In: Art. de manuel: Strukturen : Artistik und Ausdruckswelt, Éd. par Friedrike Reents et Christian Hanna  : Stuttgart ; Weimar 2015, p. 300-303
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/185947