User menu

Benn-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung - 1

Bibliographic reference Büssgen, Antje. Benn-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung - 1. In: Art. de manuel: Literaturgeschichtliche Kontexte und Benns Lektüren : Friedrich Schiller, Éd. Par Friedrike Reents et Christian Hanna  : Stuttgart 2015, p. 31-32
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/185945