User menu

Oxidation-assisted graphene heteroepitaxy on copper foil

Bibliographic reference Reckinger, Nicolas ; Tang, Xiaohui ; Joucken, Frédéric ; Lajaunie, Luc ; Arenal, Raul ; et. al. Oxidation-assisted graphene heteroepitaxy on copper foil. In: Nanoscale, Vol. 8, no.44, p. 18751-18759 (2016)
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/177801
 1. López G.A., Mittemeijer E.J., The solubility of C in solid Cu, 10.1016/j.scriptamat.2004.03.028
 2. Li X., Cai W., An J., Kim S., Nah J., Yang D., Piner R., Velamakanni A., Jung I., Tutuc E., Banerjee S. K., Colombo L., Ruoff R. S., Large-Area Synthesis of High-Quality and Uniform Graphene Films on Copper Foils, 10.1126/science.1171245
 3. Vlassiouk Ivan, Regmi Murari, Fulvio Pasquale, Dai Sheng, Datskos Panos, Eres Gyula, Smirnov Sergei, Role of Hydrogen in Chemical Vapor Deposition Growth of Large Single-Crystal Graphene, 10.1021/nn201978y
 4. Yu Qingkai, Jauregui Luis A., Wu Wei, Colby Robert, Tian Jifa, Su Zhihua, Cao Helin, Liu Zhihong, Pandey Deepak, Wei Dongguang, Chung Ting Fung, Peng Peng, Guisinger Nathan P., Stach Eric A., Bao Jiming, Pei Shin-Shem, Chen Yong P., Control and characterization of individual grains and grain boundaries in graphene grown by chemical vapour deposition, 10.1038/nmat3010
 5. Wang Yingying, Ni Zhenhua, Liu Lei, Liu Yanhong, Cong Chunxiao, Yu Ting, Wang Xiaojun, Shen Dezhen, Shen Zexiang, Stacking-Dependent Optical Conductivity of Bilayer Graphene, 10.1021/nn1004974
 6. Havener Robin W., Zhuang Houlong, Brown Lola, Hennig Richard G., Park Jiwoong, Angle-Resolved Raman Imaging of Interlayer Rotations and Interactions in Twisted Bilayer Graphene, 10.1021/nl301137k
 7. He Rui, Chung Ting-Fung, Delaney Conor, Keiser Courtney, Jauregui Luis A., Shand Paul M., Chancey C. C., Wang Yanan, Bao Jiming, Chen Yong P., Observation of Low Energy Raman Modes in Twisted Bilayer Graphene, 10.1021/nl4013387
 8. Yin Jianbo, Wang Huan, Peng Han, Tan Zhenjun, Liao Lei, Lin Li, Sun Xiao, Koh Ai Leen, Chen Yulin, Peng Hailin, Liu Zhongfan, Selectively enhanced photocurrent generation in twisted bilayer graphene with van Hove singularity, 10.1038/ncomms10699
 9. Mohsin Ali, Liu Lei, Liu Peizhi, Deng Wan, Ivanov Ilia N., Li Guoliang, Dyck Ondrej E., Duscher Gerd, Dunlap John R., Xiao Kai, Gu Gong, Synthesis of Millimeter-Size Hexagon-Shaped Graphene Single Crystals on Resolidified Copper, 10.1021/nn4034019
 10. Yan Zheng, Lin Jian, Peng Zhiwei, Sun Zhengzong, Zhu Yu, Li Lei, Xiang Changsheng, Samuel E. Loïc, Kittrell Carter, Tour James M., Toward the Synthesis of Wafer-Scale Single-Crystal Graphene on Copper Foils, 10.1021/nn303352k
 11. Wu Tianru, Zhang Xuefu, Yuan Qinghong, Xue Jiachen, Lu Guangyuan, Liu Zhihong, Wang Huishan, Wang Haomin, Ding Feng, Yu Qingkai, Xie Xiaoming, Jiang Mianheng, Fast growth of inch-sized single-crystalline graphene from a controlled single nucleus on Cu–Ni alloys, 10.1038/nmat4477
 12. Hao Y., Bharathi M. S., Wang L., Liu Y., Chen H., Nie S., Wang X., Chou H., Tan C., Fallahazad B., Ramanarayan H., Magnuson C. W., Tutuc E., Yakobson B. I., McCarty K. F., Zhang Y.-W., Kim P., Hone J., Colombo L., Ruoff R. S., The Role of Surface Oxygen in the Growth of Large Single-Crystal Graphene on Copper, 10.1126/science.1243879
 13. Gan Lin, Luo Zhengtang, Turning off Hydrogen To Realize Seeded Growth of Subcentimeter Single-Crystal Graphene Grains on Copper, 10.1021/nn404393b
 14. Zhou, Nat. Commun., 4, 3096 (2013)
 15. Eres Gyula, Regmi Murari, Rouleau Christopher M., Chen Jihua, Ivanov Ilia N., Puretzky Alexander A., Geohegan David B., Cooperative Island Growth of Large-Area Single-Crystal Graphene on Copper Using Chemical Vapor Deposition, 10.1021/nn500209d
 16. Miseikis V, Convertino D, Mishra N, Gemmi M, Mashoff T, Heun S, Haghighian N, Bisio F, Canepa M, Piazza V, Coletti C, Rapid CVD growth of millimetre-sized single crystal graphene using a cold-wall reactor, 10.1088/2053-1583/2/1/014006
 17. Kraus Jürgen, Böbel Magdalene, Günther Sebastian, Suppressing graphene nucleation during CVD on polycrystalline Cu by controlling the carbon content of the support foils, 10.1016/j.carbon.2015.09.048
 18. Wong Kester, Kang Seok Ju, Bielawski Christopher W., Ruoff Rodney S., Kwak Sang Kyu, First-Principles Study of the Role of O2 and H2O in the Decoupling of Graphene on Cu(111), 10.1021/jacs.6b05333
 19. Banszerus L., Schmitz M., Engels S., Dauber J., Oellers M., Haupt F., Watanabe K., Taniguchi T., Beschoten B., Stampfer C., Ultrahigh-mobility graphene devices from chemical vapor deposition on reusable copper, 10.1126/sciadv.1500222
 20. Lu Ang-Yu, Wei Sung-Yen, Wu Chih-Yu, Hernandez Yenny, Chen Tzu-Yin, Liu Te-Huan, Pao Chun-Wei, Chen Fu-Rong, Li Lain-Jong, Juang Zhen-Yu, Decoupling of CVD graphene by controlled oxidation of recrystallized Cu, 10.1039/c2ra01281b
 21. Wen Yan-Ni, Zhang Jian-Min, Surface energy calculation of the fcc metals by using the MAEAM, 10.1016/j.ssc.2007.07.012
 22. Robinson Zachary R., Tyagi Parul, Murray Thomas M., Ventrice Carl A., Chen Shanshan, Munson Andrew, Magnuson Carl W., Ruoff Rodney S., Substrate grain size and orientation of Cu and Cu–Ni foils used for the growth of graphene films, 10.1116/1.3663877
 23. Brown Lola, Lochocki Edward B., Avila José, Kim Cheol-Joo, Ogawa Yui, Havener Robin W., Kim Dong-Ki, Monkman Eric J., Shai Daniel E., Wei Haofei I., Levendorf Mark P., Asensio María, Shen Kyle M., Park Jiwoong, Polycrystalline Graphene with Single Crystalline Electronic Structure, 10.1021/nl502445j
 24. Nguyen Van Luan, Shin Bong Gyu, Duong Dinh Loc, Kim Sung Tae, Perello David, Lim Young Jin, Yuan Qing Hong, Ding Feng, Jeong Hu Young, Shin Hyeon Suk, Lee Seung Mi, Chae Sang Hoon, Vu Quoc An, Lee Seung Hee, Lee Young Hee, Seamless Stitching of Graphene Domains on Polished Copper (111) Foil, 10.1002/adma.201404541
 25. Gao Li, Guest Jeffrey R., Guisinger Nathan P., Epitaxial Graphene on Cu(111), 10.1021/nl1016706
 26. Gottardi Stefano, Müller Kathrin, Bignardi Luca, Moreno-López Juan Carlos, Pham Tuan Anh, Ivashenko Oleksii, Yablonskikh Mikhail, Barinov Alexei, Björk Jonas, Rudolf Petra, Stöhr Meike, Comparing Graphene Growth on Cu(111) versus Oxidized Cu(111), 10.1021/nl5036463
 27. Robinson Zachary R., Tyagi Parul, Mowll Tyler R., Ventrice Carl A., Hannon James B., Argon-assisted growth of epitaxial graphene on Cu(111), 10.1103/physrevb.86.235413
 28. Reddy Kongara M., Gledhill Andrew D., Chen Chun-Hu, Drexler Julie M., Padture Nitin P., High quality, transferrable graphene grown on single crystal Cu(111) thin films on basal-plane sapphire, 10.1063/1.3569143
 29. Miller David L., Keller Mark W., Shaw Justin M., Chiaramonti Ann N., Keller Robert R., Epitaxial (111) films of Cu, Ni, and CuxNiy on α−Al2O3 (0001) for graphene growth by chemical vapor deposition, 10.1063/1.4754013
 30. Hu Baoshan, Ago Hiroki, Ito Yoshito, Kawahara Kenji, Tsuji Masaharu, Magome Eisuke, Sumitani Kazushi, Mizuta Noriaki, Ikeda Ken-ichi, Mizuno Seigi, Epitaxial growth of large-area single-layer graphene over Cu(111)/sapphire by atmospheric pressure CVD, 10.1016/j.carbon.2011.08.002
 31. Ogawa Yui, Hu Baoshan, Orofeo Carlo M., Tsuji Masaharu, Ikeda Ken-ichi, Mizuno Seigi, Hibino Hiroki, Ago Hiroki, Domain Structure and Boundary in Single-Layer Graphene Grown on Cu(111) and Cu(100) Films, 10.1021/jz2015555
 32. F. J. Humphreys and M.Hatherly, Recrystallization and Related Annealing Phenomena, Elsevier, Oxford, England, 2nd edn, 2004, ch. 11
 33. Omori T., Kusama T., Kawata S., Ohnuma I., Sutou Y., Araki Y., Ishida K., Kainuma R., Abnormal Grain Growth Induced by Cyclic Heat Treatment, 10.1126/science.1238017
 34. Wofford Joseph M., Nie Shu, McCarty Kevin F., Bartelt Norman C., Dubon Oscar D., Graphene Islands on Cu Foils: The Interplay between Shape, Orientation, and Defects, 10.1021/nl102788f
 35. Reckinger Nicolas, Felten Alexandre, Santos Cristiane N., Hackens Benoît, Colomer Jean-François, The influence of residual oxidizing impurities on the synthesis of graphene by atmospheric pressure chemical vapor deposition, 10.1016/j.carbon.2013.06.042
 36. Choubak Saman, Biron Maxime, Levesque Pierre L., Martel Richard, Desjardins Patrick, No Graphene Etching in Purified Hydrogen, 10.1021/jz400400u
 37. Dawson P., Hargreave M.M., Wilkinson G.R., The dielectric and lattice vibrational spectrum of cuprous oxide, 10.1016/s0022-3697(73)80067-8
 38. P. Atkins and J.de Paula, Physical Chemistry, Volume 1: Thermodynamics and Kinetics, W. H. Freeman & Co, New York, US, 8th edn, 2008
 39. Liang Tao, He Guangyu, Huang Guowei, Kong Yuhan, Fu Weifei, Chen Hongzheng, Wang Qi, Iwai Hideo, Fujita Daisuke, Liu Yingchun, Xu Mingsheng, Graphene Nucleation Preferentially at Oxygen-Rich Cu Sites Rather Than on Pure Cu Surface, 10.1002/adma.201501473
 40. Wang Hong, Wang Guanzhong, Bao Pengfei, Yang Shaolin, Zhu Wei, Xie Xing, Zhang Wen-Jun, Controllable Synthesis of Submillimeter Single-Crystal Monolayer Graphene Domains on Copper Foils by Suppressing Nucleation, 10.1021/ja2105976
 41. Lee Ji Eun, Ahn Gwanghyun, Shim Jihye, Lee Young Sik, Ryu Sunmin, Optical separation of mechanical strain from charge doping in graphene, 10.1038/ncomms2022
 42. Neumann C., Reichardt S., Venezuela P., Drögeler M., Banszerus L., Schmitz M., Watanabe K., Taniguchi T., Mauri F., Beschoten B., Rotkin S. V., Stampfer C., Raman spectroscopy as probe of nanometre-scale strain variations in graphene, 10.1038/ncomms9429
 43. Casiraghi C., Pisana S., Novoselov K. S., Geim A. K., Ferrari A. C., Raman fingerprint of charged impurities in graphene, 10.1063/1.2818692
 44. Arenal R., Kociak M., Loiseau A., Miller D.-J., Determination of chiral indices of individual single- and double-walled boron nitride nanotubes by electron diffraction, 10.1063/1.2335379
 45. Levshov D., Than T. X., Arenal R., Popov V. N., Parret R., Paillet M., Jourdain V., Zahab A. A., Michel T., Yuzyuk Yu. I., Sauvajol J.-L., Experimental Evidence of a Mechanical Coupling between Layers in an Individual Double-Walled Carbon Nanotube, 10.1021/nl2026234