User menu

Compte rendu de H. J. Fabry & U. Dahmen (eds.), Theologisches Wörterbuch zu den Qumrantexten. Band II: טהר – סתר (Stuttgart: Kohlhammer, 2013)

Bibliographic reference Ausloos, Hans. Compte rendu de H. J. Fabry & U. Dahmen (eds.), Theologisches Wörterbuch zu den Qumrantexten. Band II: טהר – סתר (Stuttgart: Kohlhammer, 2013). In: Revue théologique de Louvain, Vol. 46, p. 270-271
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/167819