User menu

Ultrasensitive gas detection of large-area boron-doped graphene

Bibliographic reference Lv, Ruitao ; Chen, Gugang ; Li, Qing ; McCreary, Amber ; Botello Mendez, Andrés Rafael ; et. al. Ultrasensitive gas detection of large-area boron-doped graphene. In: Proceedings of the National academy of sciences of the United States of America, , p. 201505993 (2015)
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/166267
 1. Wei Dacheng, Liu Yunqi, Wang Yu, Zhang Hongliang, Huang Liping, Yu Gui, Synthesis of N-Doped Graphene by Chemical Vapor Deposition and Its Electrical Properties, 10.1021/nl803279t
 2. Novoselov K. S., Electric Field Effect in Atomically Thin Carbon Films, 10.1126/science.1102896
 3. Guo Beidou, Liu Qian, Chen Erdan, Zhu Hewei, Fang Liang, Gong Jian Ru, Controllable N-Doping of Graphene, 10.1021/nl103079j
 4. Sun Zhengzong, Yan Zheng, Yao Jun, Beitler Elvira, Zhu Yu, Tour James M., Growth of graphene from solid carbon sources, 10.1038/nature09579
 5. Zhang Chaohua, Fu Lei, Liu Nan, Liu Minhao, Wang Yayu, Liu Zhongfan, Synthesis of Nitrogen-Doped Graphene Using Embedded Carbon and Nitrogen Sources, 10.1002/adma.201004110
 6. Jin Zhong, Yao Jun, Kittrell Carter, Tour James M., Large-Scale Growth and Characterizations of Nitrogen-Doped Monolayer Graphene Sheets, 10.1021/nn200766e
 7. Meyer Jannik C., Kurasch Simon, Park Hye Jin, Skakalova Viera, Künzel Daniela, Groß Axel, Chuvilin Andrey, Algara-Siller Gerardo, Roth Siegmar, Iwasaki Takayuki, Starke Ulrich, Smet Jurgen H., Kaiser Ute, Experimental analysis of charge redistribution due to chemical bonding by high-resolution transmission electron microscopy, 10.1038/nmat2941
 8. Zhao L., He R., Rim K. T., Schiros T., Kim K. S., Zhou H., Gutierrez C., Chockalingam S. P., Arguello C. J., Palova L., Nordlund D., Hybertsen M. S., Reichman D. R., Heinz T. F., Kim P., Pinczuk A., Flynn G. W., Pasupathy A. N., Visualizing Individual Nitrogen Dopants in Monolayer Graphene, 10.1126/science.1208759
 9. Deng Dehui, Pan Xiulian, Yu Liang, Cui Yi, Jiang Yeping, Qi Jing, Li Wei-Xue, Fu Qiang, Ma Xucun, Xue Qikun, Sun Gongquan, Bao Xinhe, Toward N-Doped Graphene via Solvothermal Synthesis, 10.1021/cm102666r
 10. Lv Ruitao, Li Qing, Botello-Méndez Andrés R., Hayashi Takuya, Wang Bei, Berkdemir Ayse, Hao Qingzhen, Elías Ana Laura, Cruz-Silva Rodolfo, Gutiérrez Humberto R., Kim Yoong Ahm, Muramatsu Hiroyuki, Zhu Jun, Endo Morinobu, Terrones Humberto, Charlier Jean-Christophe, Pan Minghu, Terrones Mauricio, Nitrogen-doped graphene: beyond single substitution and enhanced molecular sensing, 10.1038/srep00586
 11. Wang X., Li X., Zhang L., Yoon Y., Weber P. K., Wang H., Guo J., Dai H., N-Doping of Graphene Through Electrothermal Reactions with Ammonia, 10.1126/science.1170335
 12. Zhang Yuanbo, Tang Tsung-Ta, Girit Caglar, Hao Zhao, Martin Michael C., Zettl Alex, Crommie Michael F., Shen Y. Ron, Wang Feng, Direct observation of a widely tunable bandgap in bilayer graphene, 10.1038/nature08105
 13. Qu Liangti, Liu Yong, Baek Jong-Beom, Dai Liming, Nitrogen-Doped Graphene as Efficient Metal-Free Electrocatalyst for Oxygen Reduction in Fuel Cells, 10.1021/nn901850u
 14. Reddy Arava Leela Mohana, Srivastava Anchal, Gowda Sanketh R., Gullapalli Hemtej, Dubey Madan, Ajayan Pulickel M., Synthesis Of Nitrogen-Doped Graphene Films For Lithium Battery Application, 10.1021/nn101926g
 15. Solvothermal synthesis of boron-doped graphene and nitrogen-doped graphene and their electrical properties, 10.1063/1.4798484
 16. Zhao Liuyan, Levendorf Mark, Goncher Scott, Schiros Theanne, Pálová Lucia, Zabet-Khosousi Amir, Rim Kwang Taeg, Gutiérrez Christopher, Nordlund Dennis, Jaye Cherno, Hybertsen Mark, Reichman David, Flynn George W., Park Jiwoong, Pasupathy Abhay N., Local Atomic and Electronic Structure of Boron Chemical Doping in Monolayer Graphene, 10.1021/nl401781d
 17. Wang Huan, Zhou Yu, Wu Di, Liao Lei, Zhao Shuli, Peng Hailin, Liu Zhongfan, Synthesis of Boron-Doped Graphene Monolayers Using the Sole Solid Feedstock by Chemical Vapor Deposition, 10.1002/smll.201203021
 18. Gebhardt J., Koch R. J., Zhao W., Höfert O., Gotterbarm K., Mammadov S., Papp C., Görling A., Steinrück H.-P., Seyller Th., Growth and electronic structure of boron-doped graphene, 10.1103/physrevb.87.155437
 19. Sheng Zhen-Huan, Gao Hong-Li, Bao Wen-Jing, Wang Feng-Bin, Xia Xing-Hua, Synthesis of boron doped graphene for oxygen reduction reaction in fuel cells, 10.1039/c1jm14694g
 20. Li Xiao, Fan Lili, Li Zhen, Wang Kunlin, Zhong Minlin, Wei Jinquan, Wu Dehai, Zhu Hongwei, Boron Doping of Graphene for Graphene-Silicon p-n Junction Solar Cells, 10.1002/aenm.201100671
 21. Huang Bing, Electronic properties of boron and nitrogen doped graphene nanoribbons and its application for graphene electronics, 10.1016/j.physleta.2010.12.050
 22. Zhou Y. G., Zu X. T., Gao F., Nie J. L., Xiao H. Y., Adsorption of hydrogen on boron-doped graphene: A first-principles prediction, 10.1063/1.3056380
 23. Lin Y.-M., Valdes-Garcia A., Han S.-J., Farmer D. B., Meric I., Sun Y., Wu Y., Dimitrakopoulos C., Grill A., Avouris P., Jenkins K. A., Wafer-Scale Graphene Integrated Circuit, 10.1126/science.1204428
 24. Liu Yuanyue, Artyukhov Vasilii I., Liu Mingjie, Harutyunyan Avetik R., Yakobson Boris I., Feasibility of Lithium Storage on Graphene and Its Derivatives, 10.1021/jz400491b
 25. Zhang Yong-Hui, Chen Ya-Bin, Zhou Kai-Ge, Liu Cai-Hong, Zeng Jing, Zhang Hao-Li, Peng Yong, Improving gas sensing properties of graphene by introducing dopants and defects: a first-principles study, 10.1088/0957-4484/20/18/185504
 26. Panchokarla, Adv Mater, 21, 4726 (2009)
 27. Li X., Cai W., An J., Kim S., Nah J., Yang D., Piner R., Velamakanni A., Jung I., Tutuc E., Banerjee S. K., Colombo L., Ruoff R. S., Large-Area Synthesis of High-Quality and Uniform Graphene Films on Copper Foils, 10.1126/science.1171245
 28. Lin Tianquan, Huang Fuqiang, Liang Jun, Wang Yingxia, A facile preparation route for boron-doped graphene, and its CdTe solar cell application, 10.1039/c0ee00512f
 29. Wu Zhong-Shuai, Ren Wencai, Xu Li, Li Feng, Cheng Hui-Ming, Doped Graphene Sheets As Anode Materials with Superhigh Rate and Large Capacity for Lithium Ion Batteries, 10.1021/nn2006249
 30. Shirasaki Toru, Derré Alain, Ménétrier Michel, Tressaud Alain, Flandrois Serge, Synthesis and characterization of boron-substituted carbons, 10.1016/s0008-6223(99)00279-1
 31. Kim Yoong Ahm, Fujisawa Kazunori, Muramatsu Hiroyuki, Hayashi Takuya, Endo Morinobu, Fujimori Toshihiko, Kaneko Katsumi, Terrones Mauricio, Behrends Jan, Eckmann Axel, Casiraghi Cinzia, Novoselov Kostya S., Saito Riichiro, Dresselhaus Mildred S., Raman Spectroscopy of Boron-Doped Single-Layer Graphene, 10.1021/nn301728j
 32. Zhang Yuanbo, Brar Victor W., Wang Feng, Girit Caglar, Yayon Yossi, Panlasigui Melissa, Zettl Alex, Crommie Michael F., Giant phonon-induced conductance in scanning tunnelling spectroscopy of gate-tunable graphene, 10.1038/nphys1022
 33. Ferrari Andrea C., Basko Denis M., Raman spectroscopy as a versatile tool for studying the properties of graphene, 10.1038/nnano.2013.46
 34. Das A., Pisana S., Chakraborty B., Piscanec S., Saha S. K., Waghmare U. V., Novoselov K. S., Krishnamurthy H. R., Geim A. K., Ferrari A. C., Sood A. K., Monitoring dopants by Raman scattering in an electrochemically top-gated graphene transistor, 10.1038/nnano.2008.67
 35. Yang X., Cheng C., Wang Y., Qiu L., Li D., Liquid-Mediated Dense Integration of Graphene Materials for Compact Capacitive Energy Storage, 10.1126/science.1239089
 36. Chen Gugang, Paronyan Tereza M., Harutyunyan Avetik R., Sub-ppt gas detection with pristine graphene, 10.1063/1.4742327
 37. Chen Gugang, Paronyan Tereza M., Pigos Elena M., Harutyunyan Avetik R., Enhanced gas sensing in pristine carbon nanotubes under continuous ultraviolet light illumination, 10.1038/srep00343
 38. Dai Jiayu, Yuan Jianmin, Giannozzi Paolo, Gas adsorption on graphene doped with B, N, Al, and S: A theoretical study, 10.1063/1.3272008
 39. Tersoff J., Hamann D. R., Theory of the scanning tunneling microscope, 10.1103/physrevb.31.805
 40. Soler José M, Artacho Emilio, Gale Julian D, García Alberto, Junquera Javier, Ordejón Pablo, Sánchez-Portal Daniel, The SIESTA method forab initioorder-Nmaterials simulation, 10.1088/0953-8984/14/11/302
 41. Ko G., Kim H.-Y., Ahn J., Park Y.-M., Lee K.-Y., Kim J., Graphene-based nitrogen dioxide gas sensors, 10.1016/j.cap.2009.12.024
 42. Samsonau S.V., Shvarkov S.D., Meinerzhagen F., Wieck A.D., Zaitsev A.M., Growth of graphene-like films for NO2 detection, 10.1016/j.snb.2013.02.067
 43. Chung Min Gyun, Kim Dai Hong, Lee Hyun Myoung, Kim Taewoo, Choi Jong Ho, Seo Dong kyun, Yoo Ji-Beom, Hong Seong-Hyeon, Kang Tae June, Kim Yong Hyup, Highly sensitive NO2 gas sensor based on ozone treated graphene, 10.1016/j.snb.2012.02.036
 44. Yuan Wenjing, Liu Anran, Huang Liang, Li Chun, Shi Gaoquan, High-Performance NO2Sensors Based on Chemically Modified Graphene, 10.1002/adma.201203172
 45. Tassin P., Koschny T., Soukoulis C. M., Graphene for Terahertz Applications, 10.1126/science.1242253
 46. Pearce R., Iakimov T., Andersson M., Hultman L., Spetz A. Lloyd, Yakimova R., Epitaxially grown graphene based gas sensors for ultra sensitive NO2 detection, 10.1016/j.snb.2010.12.046
 47. Joshi Rakesh K., Gomez Humberto, Alvi Farah, Kumar Ashok, Graphene Films and Ribbons for Sensing of O2, and 100 ppm of CO and NO2in Practical Conditions, 10.1021/jp100343d
 48. Fowler Jesse D., Allen Matthew J., Tung Vincent C., Yang Yang, Kaner Richard B., Weiller Bruce H., Practical Chemical Sensors from Chemically Derived Graphene, 10.1021/nn800593m
 49. Lu Ganhua, Ocola Leonidas E, Chen Junhong, Reduced graphene oxide for room-temperature gas sensors, 10.1088/0957-4484/20/44/445502
 50. Jeong Hu Young, Lee Dae-Sik, Choi Hong Kyw, Lee Duck Hyun, Kim Ji-Eun, Lee Jeong Yong, Lee Won Jong, Kim Sang Ouk, Choi Sung-Yool, Flexible room-temperature NO2 gas sensors based on carbon nanotubes/reduced graphene hybrid films, 10.1063/1.3432446
 51. Schedin F., Geim A. K., Morozov S. V., Hill E. W., Blake P., Katsnelson M. I., Novoselov K. S., Detection of individual gas molecules adsorbed on graphene, 10.1038/nmat1967
 52. Yavari Fazel, Castillo Eduardo, Gullapalli Hemtej, Ajayan Pulickel M., Koratkar Nikhil, High sensitivity detection of NO2 and NH3 in air using chemical vapor deposition grown graphene, 10.1063/1.4720074
 53. Gautam Madhav, Jayatissa Ahalapitiya H., Gas sensing properties of graphene synthesized by chemical vapor deposition, 10.1016/j.msec.2011.05.008
 54. Huang Xiaolu, Hu Nantao, Gao Rungang, Yu Yuan, Wang Yanyan, Yang Zhi, Siu-Wai Kong Eric, Wei Hao, Zhang Yafei, Reduced graphene oxide–polyaniline hybrid: Preparation, characterization and its applications for ammonia gas sensing, 10.1039/c2jm34340a
 55. Dan Yaping, Lu Ye, Kybert Nicholas J., Luo Zhengtang, Johnson A. T. Charlie, Intrinsic Response of Graphene Vapor Sensors, 10.1021/nl8033637
 56. Samuel Reich Eugenie, Graphene knock-offs probe ultrafast electronics, 10.1038/497422a
 57. Huang Xiaolu, Hu Nantao, Zhang Liling, Wei Liangming, Wei Hao, Zhang Yafei, The NH3 sensing properties of gas sensors based on aniline reduced graphene oxide, 10.1016/j.synthmet.2013.09.034
 58. Lu Ganhua, Yu Kehan, Ocola Leonidas E., Chen Junhong, Ultrafast room temperature NH3 sensing with positively gated reduced graphene oxide field-effect transistors, 10.1039/c1cc12658j
 59. Castro Neto A. H., Guinea F., Peres N. M. R., Novoselov K. S., Geim A. K., The electronic properties of graphene, 10.1103/revmodphys.81.109
 60. Terrones Humberto, Lv Ruitao, Terrones Mauricio, Dresselhaus Mildred S, The role of defects and doping in 2D graphene sheets and 1D nanoribbons, 10.1088/0034-4885/75/6/062501
 61. Lv Ruitao, Terrones Mauricio, Towards new graphene materials: Doped graphene sheets and nanoribbons, 10.1016/j.matlet.2012.04.033