User menu

Review of Jieying Xi (Editor), Yunxiao Sun (Editor), Jing Jian Xiao (Editor). Chinese Youth in Transition: An Opening to a Secret Garden

Bibliographic reference Wu, Yanfei. Review of Jieying Xi (Editor), Yunxiao Sun (Editor), Jing Jian Xiao (Editor). Chinese Youth in Transition: An Opening to a Secret Garden. In: International Journal of China and Family Welfare, Vol. 9, no.4, p. 249 (2006)
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/143686