User menu

Exploring and Suppressing Kink Effect of Black Phosphorus FieldEffect Transistors Operating in Saturation Regime

 • Open access
 • PDF
 • 1.18 M
 1. Ismach Ariel, Druzgalski Clara, Penwell Samuel, Schwartzberg Adam, Zheng Maxwell, Javey Ali, Bokor Jeffrey, Zhang Yuegang, Direct Chemical Vapor Deposition of Graphene on Dielectric Surfaces, 10.1021/nl9037714
 2. Britnell L., Gorbachev R. V., Geim A. K., Ponomarenko L. A., Mishchenko A., Greenaway M. T., Fromhold T. M., Novoselov K. S., Eaves L., Resonant tunnelling and negative differential conductance in graphene transistors, 10.1038/ncomms2817
 3. Mak Kin Fai, He Keliang, Lee Changgu, Lee Gwan Hyoung, Hone James, Heinz Tony F., Shan Jie, Tightly bound trions in monolayer MoS2, 10.1038/nmat3505
 4. Liu Han, Neal Adam T., Zhu Zhen, Luo Zhe, Xu Xianfan, Tománek David, Ye Peide D., Phosphorene: An Unexplored 2D Semiconductor with a High Hole Mobility, 10.1021/nn501226z
 5. Deng Yexin, Luo Zhe, Conrad Nathan J., Liu Han, Gong Yongji, Najmaei Sina, Ajayan Pulickel M., Lou Jun, Xu Xianfan, Ye Peide D., Black Phosphorus–Monolayer MoS2 van der Waals Heterojunction p–n Diode, 10.1021/nn5027388
 6. Novoselov K. S., Electric Field Effect in Atomically Thin Carbon Films, 10.1126/science.1102896
 7. Chen Kevin, Kiriya Daisuke, Hettick Mark, Tosun Mahmut, Ha Tae-Jun, Madhvapathy Surabhi Rao, Desai Sujay, Sachid Angada, Javey Ali, Air stable n-doping of WSe2 by silicon nitride thin films with tunable fixed charge density, 10.1063/1.4891824
 8. Liao Lei, Lin Yung-Chen, Bao Mingqiang, Cheng Rui, Bai Jingwei, Liu Yuan, Qu Yongquan, Wang Kang L., Huang Yu, Duan Xiangfeng, High-speed graphene transistors with a self-aligned nanowire gate, 10.1038/nature09405
 9. Wang Jingli, Yao Qian, Huang Chun-Wei, Zou Xuming, Liao Lei, Chen Shanshan, Fan Zhiyong, Zhang Kai, Wu Wei, Xiao Xiangheng, Jiang Changzhong, Wu Wen-Wei, High Mobility MoS2Transistor with Low Schottky Barrier Contact by Using Atomic Thick h-BN as a Tunneling Layer, 10.1002/adma.201602757
 10. Li Likai, Yu Yijun, Ye Guo Jun, Ge Qingqin, Ou Xuedong, Wu Hua, Feng Donglai, Chen Xian Hui, Zhang Yuanbo, Black phosphorus field-effect transistors, 10.1038/nnano.2014.35
 11. Li Likai, Kim Jonghwan, Jin Chenhao, Ye Guo Jun, Qiu Diana Y., da Jornada Felipe H., Shi Zhiwen, Chen Long, Zhang Zuocheng, Yang Fangyuan, Watanabe Kenji, Taniguchi Takashi, Ren Wencai, Louie Steven G., Chen Xian Hui, Zhang Yuanbo, Wang Feng, Direct observation of the layer-dependent electronic structure in phosphorene, 10.1038/nnano.2016.171
 12. Guo Zhinan, Chen Si, Wang Zhongzheng, Yang Zhenyu, Liu Fei, Xu Yanhua, Wang Jiahong, Yi Ya, Zhang Han, Liao Lei, Chu Paul K., Yu Xue-Feng, Metal-Ion-Modified Black Phosphorus with Enhanced Stability and Transistor Performance, 10.1002/adma.201703811
 13. Jiang Bei, Zou Xuming, Su Jie, Liang Jinghua, Wang Jingli, Liu Huijun, Feng Liping, Jiang Changzhong, Wang Feng, He Jun, Liao Lei, Impact of Thickness on Contact Issues for Pinning Effect in Black Phosphorus Field-Effect Transistors, 10.1002/adfm.201801398
 14. Engel Michael, Steiner Mathias, Avouris Phaedon, Black Phosphorus Photodetector for Multispectral, High-Resolution Imaging, 10.1021/nl502928y
 15. Wang Han, Wang Xiaomu, Xia Fengnian, Wang Luhao, Jiang Hao, Xia Qiangfei, Chin Matthew L., Dubey Madan, Han Shu-jen, Black Phosphorus Radio-Frequency Transistors, 10.1021/nl5029717
 16. Zhu Weinan, Yogeesh Maruthi N., Yang Shixuan, Aldave Sandra H., Kim Joon-Seok, Sonde Sushant, Tao Li, Lu Nanshu, Akinwande Deji, Flexible Black Phosphorus Ambipolar Transistors, Circuits and AM Demodulator, 10.1021/nl5047329
 17. Xu Jiao, Jia Jingyuan, Lai Shen, Ju Jaehyuk, Lee Sungjoo, Tunneling field effect transistor integrated with black phosphorus-MoS2 junction and ion gel dielectric, 10.1063/1.4974303
 18. Liu Yuan, Guo Jian, He Qiyuan, Wu Hao, Cheng Hung-Chieh, Ding Mengning, Shakir Imran, Gambin Vincent, Huang Yu, Duan Xiangfeng, Vertical Charge Transport and Negative Transconductance in Multilayer Molybdenum Disulfides, 10.1021/acs.nanolett.7b02161
 19. Pak Jinsu, Jang Yeonsik, Byun Junghwan, Cho Kyungjune, Kim Tae-Young, Kim Jae-Keun, Choi Barbara Yuri, Shin Jiwon, Hong Yongtaek, Chung Seungjun, Lee Takhee, Two-Dimensional Thickness-Dependent Avalanche Breakdown Phenomena in MoS2 Field-Effect Transistors under High Electric Fields, 10.1021/acsnano.8b02925
 20. Lan Yann-Wen, Torres Carlos M., Tsai Shin-Hung, Zhu Xiaodan, Shi Yumeng, Li Ming-Yang, Li Lain-Jong, Yeh Wen-Kuan, Wang Kang L., Atomic-Monolayer MoS2Band-to-Band Tunneling Field-Effect Transistor, 10.1002/smll.201601310
 21. Valletta A., Gaucci P., Mariucci L., Fortunato G., Brotherton S. D., Kink effect in short-channel polycrystalline silicon thin-film transistors, 10.1063/1.1806252
 22. Meric Inanc, Han Melinda Y., Young Andrea F., Ozyilmaz Barbaros, Kim Philip, Shepard Kenneth L., Current saturation in zero-bandgap, top-gated graphene field-effect transistors, 10.1038/nnano.2008.268
 23. Liu Yuan, Duan Xidong, Huang Yu, Duan Xiangfeng, Two-dimensional transistors beyond graphene and TMDCs, 10.1039/c8cs00318a
 24. Yoon Youngki, Ganapathi Kartik, Salahuddin Sayeef, How Good Can Monolayer MoS2Transistors Be?, 10.1021/nl2018178
 25. Sarkar Deblina, Xie Xuejun, Liu Wei, Cao Wei, Kang Jiahao, Gong Yongji, Kraemer Stephan, Ajayan Pulickel M., Banerjee Kaustav, A subthermionic tunnel field-effect transistor with an atomically thin channel, 10.1038/nature15387
 26. Colinge J.-P., Reduction of kink effect in thin-film SOI MOSFETs, 10.1109/55.2052
 27. S. M. Sze and K. K.Ng , Physics of Semiconductor Devices , Wiley , Hoboken , 2007
 28. Wilk G. D., Wallace R. M., Anthony J. M., High-κ gate dielectrics: Current status and materials properties considerations, 10.1063/1.1361065
 29. Penumatcha Ashish V., Salazar Ramon B., Appenzeller Joerg, Erratum: Corrigendum: Analysing black phosphorus transistors using an analytic Schottky barrier MOSFET model, 10.1038/ncomms11913
 30. Chang Hsun-Ming, Fan Kai-Lin, Charnas Adam, Ye Peide D, Lin Yu-Ming, Wu Chih-I, Wu Chao-Hsin, Experimental analysis of the Schottky barrier height of metal contacts in black phosphorus field-effect transistors, 10.1088/1361-6463/aab063
 31. Cai Yongqing, Zhang Gang, Zhang Yong-Wei, Layer-dependent Band Alignment and Work Function of Few-Layer Phosphorene, 10.1038/srep06677
 32. Du Yuchen, Liu Han, Deng Yexin, Ye Peide D., Device Perspective for Black Phosphorus Field-Effect Transistors: Contact Resistance, Ambipolar Behavior, and Scaling, 10.1021/nn502553m
 33. Liang Shiheng, Yang Huaiwen, Djeffal Abdelhak, Tao Bingshan, Mc-Murtry Stefan, Mangin Stéphane, Lu Yuan, Electrical transport properties of black phosphorus based field-effect transistor with Au/Co/MgO tunneling contacts, 10.1063/1.5000524
 34. Kim Minsuk, Kim Yoonjoong, Lim Doohyeok, Woo Sola, Im Kyeungmin, Cho Jinsun, Kang Hyungu, Kim Sangsig, Impact ionization and tunneling operations in charge-plasma dopingless device, 10.1016/j.spmi.2017.07.041
 35. Pirro Luca, Girdhar Anuj, Leblebici Yusuf, Leburton Jean-Pierre, Impact ionization and carrier multiplication in graphene, 10.1063/1.4761995
 36. Liu Han, Neal Adam T., Ye Peide D., Channel Length Scaling of MoS2 MOSFETs, 10.1021/nn303513c
 37. Li Sichao, Luo Wei, Gu Jiangjiang, Cheng Xiang, Ye Peide D., Wu Yanqing, Large, Tunable Magnetoresistance in Nonmagnetic III–V Nanowires, 10.1021/acs.nanolett.5b03366
 38. Isler Mark, Phonon-assisted impact ionization of electrons inIn0.53Ga0.47As, 10.1103/physrevb.63.115209
 39. Yan Xiaodong, Wang Han, Sanchez Esqueda Ivan, Temperature-Dependent Transport in Ultrathin Black Phosphorus Field-Effect Transistors, 10.1021/acs.nanolett.8b04308
 40. Villegas Cesar E. P., Rocha A. R., Marini Andrea, Anomalous Temperature Dependence of the Band Gap in Black Phosphorus, 10.1021/acs.nanolett.6b02035
 41. Li Xuefei, Grassi Roberto, Li Sichao, Li Tiaoyang, Xiong Xiong, Low Tony, Wu Yanqing, Anomalous Temperature Dependence in Metal–Black Phosphorus Contact, 10.1021/acs.nanolett.7b02278
 42. Allain Adrien, Kang Jiahao, Banerjee Kaustav, Kis Andras, Electrical contacts to two-dimensional semiconductors, 10.1038/nmat4452
 43. Li Tiaoyang, Zhang Zhenfeng, Li Xuefei, Huang Mingqiang, Li Sichao, Li Shengman, Wu Yanqing, High field transport of high performance black phosphorus transistors, 10.1063/1.4982033
 44. Du Yuchen, Yang Lingming, Zhou Hong, Ye Peide D., Performance Enhancement of Black Phosphorus Field-Effect Transistors by Chemical Doping, 10.1109/led.2016.2535905
 45. Ma Yuqiang, Shen Chenfei, Zhang Anyi, Chen Liang, Liu Yihang, Chen Jihan, Liu Qingzhou, Li Zhen, Amer Moh. R., Nilges Tom, Abbas Ahmad N., Zhou Chongwu, Black Phosphorus Field-Effect Transistors with Work Function Tunable Contacts, 10.1021/acsnano.7b02858
Bibliographic reference Xia, Ying ; Li, Guoli ; Jiang, Bei ; Yang, Zhenyu ; Liu, Xingqiang ; et. al. Exploring and Suppressing Kink Effect of Black Phosphorus FieldEffect Transistors Operating in Saturation Regime. In: Nanoscale, Vol. 2019, p. 9 (2019)
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/216356